Zamknij
REKLAMA

Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu w 2017 r.

13:30, 13.11.2017 | UM Szubin
REKLAMA
Skomentuj

„Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu w 2017 roku.”
Program finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON)

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nakle nad Notecią informuje, że Powiat Nakielski przystąpił do realizacji programu finansowanego ze środków PFRON „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu w 2017 roku.”

 

Cel programu:

Celem programu jest zapewnienie pomocy osobom niepełnosprawnym, poszkodowanym na skutek działania żywiołu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w 2017 roku

 

Miejsce składania wniosku:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Dąbrowskiego 46, 89-100 Nakło nad Notecią, pokój nr 8 (tel. 52 325-17-28)

Wnioski są dostępne w siedzibie PCPR w Nakle nad Notecią (pokój nr 8) lub na stronie internetowej: www.pcpr-naklo.pl (w zakładce: Aktualności) oraz pcpr-naklo.rbip.mojregion.info

 

Termin składania wniosków:

Wnioski należy składać do 01 grudnia 2017r.

 

Adresaci programu:

 • osoby niepełnosprawne posiadające aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności
  (lub orzeczenie równoważne)

oraz

 • dzieci i młodzież niepełnosprawna posiadająca aktualne orzeczenie o niepełnosprawności, wydane przed ukończeniem 16 roku życia

zamieszkujące na terenie gmin, których wykaz określony został w załączniku:

a) do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 sierpnia 2017 r. w sprawie gmin poszkodowanych w wyniku działania żywiołu w sierpniu 2017 r., w których stosuje się szczególne zasady odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1547, z późn. zm.),

b) do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie gmin poszkodowanych w wyniku działania żywiołu w sierpniu 2017 r., w których stosuje się szczególne zasady odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1583).

 

Uwaga:

- W imieniu osób niepełnoletnich oraz ubezwłasnowolnionych częściowo lub całkowicie wnioski składają opiekunowie prawni tych osób. Opiekunowie prawni muszą zamieszkiwać w obrębie tego samego gospodarstwa domowego, co osoba uprawniona do uzyskania pomocy.

 

Jaką pomoc można uzyskać w ramach programu?

 

W ramach Modułu I programu każda poszkodowana w wyniku żywiołu osoba niepełnosprawna spełniająca wszystkie warunki przewidziane w programie może otrzymać jednorazowe świadczenie na rehabilitację społeczną w wysokości 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych) z zastrzeżeniem,
że wysokość świadczenia nie może przekraczać kwoty wnioskowanej przez Wnioskodawcę. Wysokość wnioskowanej pomocy Wnioskodawca w formularzu wniosku powinien określić łącznie dla wszystkich osób niepełnosprawnych, których dotyczy przedmiotowy wniosek. Jest to pomoc doraźna niepodlegająca rozliczeniu wydatkowana zgodnie z potrzebami osoby niepełnosprawnej.

Podopieczny/podopieczni, którego/których dotyczy wniosek w ramach Modułu I musi/muszą zamieszkiwać razem z Wnioskodawcą w obrębie tego samego gospodarstwa domowego (pobyt stały).

Pomoc w ramach Modułu I dotyczy tylko tych adresatów programu, w odniesieniu do których przyznany został zasiłek celowy w związku z wystąpieniem zdarzenia noszącego znamiona klęski żywiołowej dla osób lub rodzin, które poniosły straty w gospodarstwach domowych (budynkach mieszkalnych, podstawowym wyposażeniu gospodarstw domowych) na podstawie art. 40 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 930, z późn. zm.).

 

Uwaga:

 • w ramach modułu I o dofinansowanie może ubiegać się każda osoba niepełnosprawna mieszkająca (pobyt stały) w gospodarstwie domowym, które poniosło straty w związku z wystąpieniem żywiołu
 • decyzja o przyznaniu zasiłku celowego, o którym mowa powyżej nie musi być wystawiona imiennie na daną osobę niepełnosprawną, ważne żeby dotyczyła tego samego gospodarstwa domowego, co gospodarstwo, w którym mieszka osoba niepełnosprawna.

 

W ramach Modułu II programu można otrzymać jednorazowe świadczenie stanowiącego rekompensatę poniesionych strat i/lub pokrycie kosztów przeprowadzenia naprawy w odniesieniu do sprzętu/urządzenia /środka pomocniczego/przedmiotu ortopedycznego, którego zakup był dofinansowany ze środków PFRON, w tym w ramach programów Rady Nadzorczej PFRON (niezależnie od daty przyznania pomocy
ze środków PFRON).

 

 

Zgodnie z postanowieniami programu (rozdział VI ust. 4) świadczenie wypłacane w ramach Modułu II przeznacza się na:

1) zakup lub naprawę sprzętu rehabilitacyjnego, środków pomocniczych i przedmiotów ortopedycznych utraconych lub zniszczonych na skutek działania żywiołu,

2) usunięcie powstałych na skutek działania żywiołu szkód, w obrębie zlikwidowanych uprzednio barier technicznych i barier w komunikowaniu się (bez barier architektonicznych) w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych – zakup/naprawę sprzętu /urządzeń.

Wysokość świadczenia przypadającego danej osobie niepełnosprawnej w przypadku:

a) naprawy sprzętu/urządzenia – nie może przekroczyć 100% kosztów jej dokonania z zastrzeżeniem,
że koszt naprawy nie może stanowić więcej niż 50% kosztów zakupu naprawianego sprzętu/urządzenia (realizator programu będzie dokonywać weryfikacji, czy zasadne jest przeprowadzenie naprawy w odniesieniu do ewentualnego zakupu nowego sprzętu/urządzenia takiego samego jak uszkodzony/e lub w przypadku braku możliwości zakupu nowego takiego samego urządzenia/sprzętu w odniesieniu do urządzenia/sprzętu o takich samych lub zbliżonych parametrach),

b) utraconego lub zniszczonego na skutek działania żywiołu sprzętu/urządzenia/środka pomocniczego /przedmiotu ortopedycznego objętego dofinansowaniem ze środków PFRON – nie może przekroczyć kwoty jego zakupu (przy ustaleniu wysokości kwoty zakupu brany jest pod uwagę również ewentualnie wniesiony przez Wnioskodawcę wkład własny),

z zastrzeżeniem, że wysokość świadczenia nie może przekraczać kwoty wnioskowanej przez Wnioskodawcę.

 

UWAGA:

W uzasadnionych przypadkach adresatowi programu może być udzielana pomoc w postaci indywidualnego wsparcia wykraczającego poza pomoc określoną w Module I i w Module II programu. Podstawą decyzji jest złożenie przez jednostkę samorządu powiatowego do Oddziału PFRON pisemnego wniosku o udzielenie adresatowi programu indywidualnego wsparcia. Warunki i zakres udzielenia indywidualnego wsparcia każdorazowo określone zostaną odrębną decyzją Zarządu PFRON.

 

Dokumenty wymagane do wniosku o przyznanie pomocy w ramach programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu w 2017r.”

 

W ramach Modułu I:

 1. w odniesieniu do każdej osoby niepełnosprawnej, której dotyczy wniosek o udzielenie pomocy kopia orzeczenia:
  1. o zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności określonych w art. 3 ustawy o rehabilitacji lub
  2. o całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy na podstawie odrębnych przepisów, lub
  3. o niepełnosprawności, wydanym przed ukończeniem 16 roku życia,

lub oryginał (do wglądu) orzeczenia

 1. kopia decyzji o przyznaniu zasiłku celowego w związku z wystąpieniem zdarzenia noszącego znamiona klęski żywiołowej dla osób lub rodzin, które poniosły straty w gospodarstwach domowych (budynkach mieszkalnych, podstawowym wyposażeniu gospodarstw domowych) na podstawie art. 40 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163, z późn. zm.),

lub oryginał (do wglądu) ww. decyzji o przyznaniu zasiłku celowego

 1. kopia aktu urodzenia dziecka – w sytuacji, kiedy Wnioskodawcą jest rodzic podopiecznego/w odniesieniu do każdego podopiecznego o ile dotyczy

lub oryginał (do wglądu) aktu urodzenia dziecka (uwaga: jeżeli rodzic we wniosku posługuje się innym nazwiskiem, niż wskazanym w akcie urodzenia dziecka, rodzic winien okazać dowód osobisty)

 1. kopia dokumentu stanowiącego opiekę prawną nad podopiecznym – w sytuacji, kiedy Wnioskodawcą jest opiekun prawny/w odniesieniu do każdego podopiecznego o ile dotyczy

lub oryginał (do wglądu) dokumentu stanowiącego opiekę prawną nad podopiecznym

 1. oświadczenie (załączone do wniosku) w sytuacji, gdy decyzja o przyznaniu zasiłku celowego w związku z wystąpieniem zdarzenia noszącego znamiona klęski żywiołowej dla osób lub rodzin, które poniosły straty w gospodarstwach domowych (budynkach mieszkalnych, podstawowym wyposażeniu gospodarstw domowych) na podstawie art. 40 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163, z późn. zm.) nie została wystawiona na osobę niepełnosprawną ubiegającą się o pomoc w ramach programu.

W ramach Modułu II:

 1. w odniesieniu do każdej osoby niepełnosprawnej, której dotyczy wniosek o udzielenie pomocy kopia orzeczenia:
 1. zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności określonych w art. 3 ustawy o rehabilitacji lub
 2. całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy na podstawie odrębnych przepisów, lub
 3. o niepełnosprawności, wydanym przed ukończeniem 16 roku życia,

lub oryginał (do wglądu) orzeczenia

 1. kopia aktu urodzenia dziecka – w sytuacji, kiedy Wnioskodawcą jest rodzic podopiecznego/w odniesieniu do każdego podopiecznego o ile dotyczy

lub oryginał (do wglądu) aktu urodzenia dziecka (uwaga: jeżeli rodzic we wniosku posługuje się innym nazwiskiem, niż wskazanym w akcie urodzenia dziecka, rodzic winien okazać dowód osobisty)

 1. kopia dokumentu stanowiącego opiekę prawną nad podopiecznym – w sytuacji, kiedy Wnioskodawcą jest opiekun prawny/w odniesieniu do każdego podopiecznego o ile dotyczy lub oryginał (do wglądu) dokumentu stanowiącego opiekę prawną nad podopiecznym
 2. przygotowany przez serwis kosztorys naprawy lub kopia rachunku/faktury za przeprowadzaną naprawę (jedynie w przypadku naprawy)
 3. w przypadku utraconego lub zniszczonego na skutek działania żywiołu sprzętu/urządzenia/środka pomocniczego/przedmiotu ortopedycznego:
  1. kopia dokumentu potwierdzającego uzyskanie wsparcia ze środków PFRON np. umowa dofinansowania, refundacji, informacji od podmiotu, który udzielił pomocy w przedmiotowym zakresie,
  2. kopia dowodu zakupu
 4. oświadczenie (załączone do wniosku).

Wykaz załączników został określony w pkt 5 formularza wniosku. W przypadku, gdy Wnioskodawca nie posiada załączników wymienionych we wniosku, niezbędnych do podjęcia decyzji o przyznaniu dofinansowania, realizator programu na potrzeby realizacji programu wykorzysta dokumenty i informacje dotyczące Wnioskodawcy posiadane przez siebie (przy zaangażowaniu swoich jednostek organizacyjnych) lub pozyska je za zgodą Wnioskodawcy z innych urzędów.

 

Pliki do pobrania

Moduł I - wniosek (rozmiar: 658 kB)

Moduł II- wniosek (rozmiar: 689 kB)

 
(UM Szubin )
REKLAMA
REKLAMA

Komentarze (0)

Brak komentarzy, Twój może być pierwszy.

Dodaj komentarz

REKLAMA

Szanowny Użytkowniku

25 maja 2018 roku zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako "RODO", "ORODO", "GDPR" lub "Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych").

Kto będzie administratorem Twoich danych?

Po dniu 25 maja 2018 roku administratorami danych będzie firma , oraz nasi Zaufani Partnerzy, z którymi stale współpracujemy. Najczęściej ta współpraca ma na celu dostosowywanie reklam, które widzisz na naszej stronie internetowej do Twoich potrzeb i zainteresowań oraz wykonywanie różnych badań mających na celu polepszanie usług internetowych i dostosowywanie ich do potrzeb użytkowników. Szczegółowe informacje dotyczące administratorów znajdują się w polityce prywatności.

Jaki jest cel przetwarzania danych?

Dane osobowe są zbierane w ramach korzystania przez naszych Użytkowników z naszej strony internetowej wraz z funkcjonalnościami na niej udostępnianych ,w tym zapisywanych w plikach cookies, które są instalowane na naszej stronie przez nas oraz naszych Zaufanych Partnerów. Przetwarzamy te dane w celach opisanych w polityce prywatności, między innymi aby: dopasować treści stron i ich tematykę, w tym tematykę ukazujących się tam materiałów do Twoich zainteresowań,zapewnić Ci większe bezpieczeństwo usług, w tym, aby wykryć ewentualne boty, oszustwa czy nadużycia,dokonywać pomiarów, które pozwalają nam udoskonalać nasze usługi i sprawić, że będą maksymalnie odpowiadać Twoim potrzebom,pokazywać Ci reklamy dopasowane do Twoich potrzeb i zainteresowań.

Komu możemy przekazać dane?

Zgodnie z obowiązującym prawem dane mogą zostać przekazywać podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie, np. dostawcą usług IT, agencjom marketingowym, podwykonawcom naszych usług, Zaufanym Partnerom oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądom lub organom ścigania, gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną. Informujemy, że na naszej stronie internetowej dane o ruchu użytkowników zbierane są przez naszych Zaufanych Partnerów.

Jak możesz zarządzać swoimi danymi?

Masz między innymi prawo do żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Możesz także wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgłosić sprzeciw oraz skorzystać z innych praw wymienionych szczegółowo w polityce prywatności. Tam też znajdziesz informacje jak to zrobić.

Zaznacz przycisk „Zgadzam się” jeśli wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych podanych w formularzu przez i naszych Zaufanych Partnerów jako administratora danych osobowych, w celach marketingowych, które obejmują także niezbędne działania analityczne i zestawianie w profile marketingowe na podstawie aktywności na stronie internetowej zgodnie z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa. Wyrażenie zgody jest dobrowolne , masz prawo do dostępu do swoich danych, ich poprawiania, a także wycofania udzielonej zgody w dowolnym momencie, a także o pozostałych kwestiach wynikających z art. 13 RODO, dostępnych w Polityce prywatności..

Zgadzam sięNie teraz
© itvszubin.pl | Prawa zastrzeżone