Zamknij
REKLAMA

Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu w 2017 r.

13:30, 13.11.2017 | UM Szubin
REKLAMA
Skomentuj

„Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu w 2017 roku.”
Program finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON)

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nakle nad Notecią informuje, że Powiat Nakielski przystąpił do realizacji programu finansowanego ze środków PFRON „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu w 2017 roku.”

 

Cel programu:

Celem programu jest zapewnienie pomocy osobom niepełnosprawnym, poszkodowanym na skutek działania żywiołu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w 2017 roku

 

Miejsce składania wniosku:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Dąbrowskiego 46, 89-100 Nakło nad Notecią, pokój nr 8 (tel. 52 325-17-28)

Wnioski są dostępne w siedzibie PCPR w Nakle nad Notecią (pokój nr 8) lub na stronie internetowej: www.pcpr-naklo.pl (w zakładce: Aktualności) oraz pcpr-naklo.rbip.mojregion.info

 

Termin składania wniosków:

Wnioski należy składać do 01 grudnia 2017r.

 

Adresaci programu:

 • osoby niepełnosprawne posiadające aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności
  (lub orzeczenie równoważne)

oraz

 • dzieci i młodzież niepełnosprawna posiadająca aktualne orzeczenie o niepełnosprawności, wydane przed ukończeniem 16 roku życia

zamieszkujące na terenie gmin, których wykaz określony został w załączniku:

a) do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 sierpnia 2017 r. w sprawie gmin poszkodowanych w wyniku działania żywiołu w sierpniu 2017 r., w których stosuje się szczególne zasady odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1547, z późn. zm.),

b) do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie gmin poszkodowanych w wyniku działania żywiołu w sierpniu 2017 r., w których stosuje się szczególne zasady odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1583).

 

Uwaga:

- W imieniu osób niepełnoletnich oraz ubezwłasnowolnionych częściowo lub całkowicie wnioski składają opiekunowie prawni tych osób. Opiekunowie prawni muszą zamieszkiwać w obrębie tego samego gospodarstwa domowego, co osoba uprawniona do uzyskania pomocy.

 

Jaką pomoc można uzyskać w ramach programu?

 

W ramach Modułu I programu każda poszkodowana w wyniku żywiołu osoba niepełnosprawna spełniająca wszystkie warunki przewidziane w programie może otrzymać jednorazowe świadczenie na rehabilitację społeczną w wysokości 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych) z zastrzeżeniem,
że wysokość świadczenia nie może przekraczać kwoty wnioskowanej przez Wnioskodawcę. Wysokość wnioskowanej pomocy Wnioskodawca w formularzu wniosku powinien określić łącznie dla wszystkich osób niepełnosprawnych, których dotyczy przedmiotowy wniosek. Jest to pomoc doraźna niepodlegająca rozliczeniu wydatkowana zgodnie z potrzebami osoby niepełnosprawnej.

Podopieczny/podopieczni, którego/których dotyczy wniosek w ramach Modułu I musi/muszą zamieszkiwać razem z Wnioskodawcą w obrębie tego samego gospodarstwa domowego (pobyt stały).

Pomoc w ramach Modułu I dotyczy tylko tych adresatów programu, w odniesieniu do których przyznany został zasiłek celowy w związku z wystąpieniem zdarzenia noszącego znamiona klęski żywiołowej dla osób lub rodzin, które poniosły straty w gospodarstwach domowych (budynkach mieszkalnych, podstawowym wyposażeniu gospodarstw domowych) na podstawie art. 40 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 930, z późn. zm.).

 

Uwaga:

 • w ramach modułu I o dofinansowanie może ubiegać się każda osoba niepełnosprawna mieszkająca (pobyt stały) w gospodarstwie domowym, które poniosło straty w związku z wystąpieniem żywiołu
 • decyzja o przyznaniu zasiłku celowego, o którym mowa powyżej nie musi być wystawiona imiennie na daną osobę niepełnosprawną, ważne żeby dotyczyła tego samego gospodarstwa domowego, co gospodarstwo, w którym mieszka osoba niepełnosprawna.

 

W ramach Modułu II programu można otrzymać jednorazowe świadczenie stanowiącego rekompensatę poniesionych strat i/lub pokrycie kosztów przeprowadzenia naprawy w odniesieniu do sprzętu/urządzenia /środka pomocniczego/przedmiotu ortopedycznego, którego zakup był dofinansowany ze środków PFRON, w tym w ramach programów Rady Nadzorczej PFRON (niezależnie od daty przyznania pomocy
ze środków PFRON).

 

 

Zgodnie z postanowieniami programu (rozdział VI ust. 4) świadczenie wypłacane w ramach Modułu II przeznacza się na:

1) zakup lub naprawę sprzętu rehabilitacyjnego, środków pomocniczych i przedmiotów ortopedycznych utraconych lub zniszczonych na skutek działania żywiołu,

2) usunięcie powstałych na skutek działania żywiołu szkód, w obrębie zlikwidowanych uprzednio barier technicznych i barier w komunikowaniu się (bez barier architektonicznych) w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych – zakup/naprawę sprzętu /urządzeń.

Wysokość świadczenia przypadającego danej osobie niepełnosprawnej w przypadku:

a) naprawy sprzętu/urządzenia – nie może przekroczyć 100% kosztów jej dokonania z zastrzeżeniem,
że koszt naprawy nie może stanowić więcej niż 50% kosztów zakupu naprawianego sprzętu/urządzenia (realizator programu będzie dokonywać weryfikacji, czy zasadne jest przeprowadzenie naprawy w odniesieniu do ewentualnego zakupu nowego sprzętu/urządzenia takiego samego jak uszkodzony/e lub w przypadku braku możliwości zakupu nowego takiego samego urządzenia/sprzętu w odniesieniu do urządzenia/sprzętu o takich samych lub zbliżonych parametrach),

b) utraconego lub zniszczonego na skutek działania żywiołu sprzętu/urządzenia/środka pomocniczego /przedmiotu ortopedycznego objętego dofinansowaniem ze środków PFRON – nie może przekroczyć kwoty jego zakupu (przy ustaleniu wysokości kwoty zakupu brany jest pod uwagę również ewentualnie wniesiony przez Wnioskodawcę wkład własny),

z zastrzeżeniem, że wysokość świadczenia nie może przekraczać kwoty wnioskowanej przez Wnioskodawcę.

 

UWAGA:

W uzasadnionych przypadkach adresatowi programu może być udzielana pomoc w postaci indywidualnego wsparcia wykraczającego poza pomoc określoną w Module I i w Module II programu. Podstawą decyzji jest złożenie przez jednostkę samorządu powiatowego do Oddziału PFRON pisemnego wniosku o udzielenie adresatowi programu indywidualnego wsparcia. Warunki i zakres udzielenia indywidualnego wsparcia każdorazowo określone zostaną odrębną decyzją Zarządu PFRON.

 

Dokumenty wymagane do wniosku o przyznanie pomocy w ramach programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu w 2017r.”

 

W ramach Modułu I:

 1. w odniesieniu do każdej osoby niepełnosprawnej, której dotyczy wniosek o udzielenie pomocy kopia orzeczenia:
  1. o zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności określonych w art. 3 ustawy o rehabilitacji lub
  2. o całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy na podstawie odrębnych przepisów, lub
  3. o niepełnosprawności, wydanym przed ukończeniem 16 roku życia,

lub oryginał (do wglądu) orzeczenia

 1. kopia decyzji o przyznaniu zasiłku celowego w związku z wystąpieniem zdarzenia noszącego znamiona klęski żywiołowej dla osób lub rodzin, które poniosły straty w gospodarstwach domowych (budynkach mieszkalnych, podstawowym wyposażeniu gospodarstw domowych) na podstawie art. 40 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163, z późn. zm.),

lub oryginał (do wglądu) ww. decyzji o przyznaniu zasiłku celowego

 1. kopia aktu urodzenia dziecka – w sytuacji, kiedy Wnioskodawcą jest rodzic podopiecznego/w odniesieniu do każdego podopiecznego o ile dotyczy

lub oryginał (do wglądu) aktu urodzenia dziecka (uwaga: jeżeli rodzic we wniosku posługuje się innym nazwiskiem, niż wskazanym w akcie urodzenia dziecka, rodzic winien okazać dowód osobisty)

 1. kopia dokumentu stanowiącego opiekę prawną nad podopiecznym – w sytuacji, kiedy Wnioskodawcą jest opiekun prawny/w odniesieniu do każdego podopiecznego o ile dotyczy

lub oryginał (do wglądu) dokumentu stanowiącego opiekę prawną nad podopiecznym

 1. oświadczenie (załączone do wniosku) w sytuacji, gdy decyzja o przyznaniu zasiłku celowego w związku z wystąpieniem zdarzenia noszącego znamiona klęski żywiołowej dla osób lub rodzin, które poniosły straty w gospodarstwach domowych (budynkach mieszkalnych, podstawowym wyposażeniu gospodarstw domowych) na podstawie art. 40 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163, z późn. zm.) nie została wystawiona na osobę niepełnosprawną ubiegającą się o pomoc w ramach programu.

W ramach Modułu II:

 1. w odniesieniu do każdej osoby niepełnosprawnej, której dotyczy wniosek o udzielenie pomocy kopia orzeczenia:
 1. zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności określonych w art. 3 ustawy o rehabilitacji lub
 2. całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy na podstawie odrębnych przepisów, lub
 3. o niepełnosprawności, wydanym przed ukończeniem 16 roku życia,

lub oryginał (do wglądu) orzeczenia

 1. kopia aktu urodzenia dziecka – w sytuacji, kiedy Wnioskodawcą jest rodzic podopiecznego/w odniesieniu do każdego podopiecznego o ile dotyczy

lub oryginał (do wglądu) aktu urodzenia dziecka (uwaga: jeżeli rodzic we wniosku posługuje się innym nazwiskiem, niż wskazanym w akcie urodzenia dziecka, rodzic winien okazać dowód osobisty)

 1. kopia dokumentu stanowiącego opiekę prawną nad podopiecznym – w sytuacji, kiedy Wnioskodawcą jest opiekun prawny/w odniesieniu do każdego podopiecznego o ile dotyczy lub oryginał (do wglądu) dokumentu stanowiącego opiekę prawną nad podopiecznym
 2. przygotowany przez serwis kosztorys naprawy lub kopia rachunku/faktury za przeprowadzaną naprawę (jedynie w przypadku naprawy)
 3. w przypadku utraconego lub zniszczonego na skutek działania żywiołu sprzętu/urządzenia/środka pomocniczego/przedmiotu ortopedycznego:
  1. kopia dokumentu potwierdzającego uzyskanie wsparcia ze środków PFRON np. umowa dofinansowania, refundacji, informacji od podmiotu, który udzielił pomocy w przedmiotowym zakresie,
  2. kopia dowodu zakupu
 4. oświadczenie (załączone do wniosku).

Wykaz załączników został określony w pkt 5 formularza wniosku. W przypadku, gdy Wnioskodawca nie posiada załączników wymienionych we wniosku, niezbędnych do podjęcia decyzji o przyznaniu dofinansowania, realizator programu na potrzeby realizacji programu wykorzysta dokumenty i informacje dotyczące Wnioskodawcy posiadane przez siebie (przy zaangażowaniu swoich jednostek organizacyjnych) lub pozyska je za zgodą Wnioskodawcy z innych urzędów.

 

Pliki do pobrania

Moduł I - wniosek (rozmiar: 658 kB)

Moduł II- wniosek (rozmiar: 689 kB)

 
(UM Szubin )
REKLAMA
REKLAMA

Komentarze (0)

Brak komentarzy, Twój może być pierwszy.

Dodaj komentarz

REKLAMA
© itvszubin.pl | Prawa zastrzeżone