Zamknij
REKLAMA

KW SZUBIŃSKA INICJATYWA SAMORZĄDOWA - Lista nr 15, Program Wyborczy

11:49, 08.10.2018 | KW Szubińska Inicjatywa Samorządowa
REKLAMA

WYBORY SAMORZĄDOWE 2018

KW SZUBIŃSKA INICJATYWA SAMORZĄDOWA - Lista nr 15

PROGRAM WYBORCZY

WIOLETTY BORYS-STACHOWIAK - kandydata na Burmistrza Szubina
oraz KANDYDATÓW NA RADNYCH do Rady Miejskiej w Szubinie
z Komitetu Wyborczego "SZUBIŃSKA INICJATYWA SAMORZĄDOWA”

"Wszelka władza społeczności ludzkiej początek swój bierze z woli narodu…"

(Konstytucja 3 Maja)

OCHRONA ZDROWIA – OŚWIATA I EDUKACJA – BEZPIECZEŃSTWO - PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ - POMOC SPOŁECZNA - ŁAD PRZESTRZENNY - OCHRONA ŚRODOWISKA I ROLNICTWO - KULTURA - SPORT I REKREACJA - ZARZĄDZANIE - SAMORZĄDNOŚĆ

OCHRONA ZDROWIA
Każdy ma prawo do bezpłatnej, publicznej opieki zdrowotnej. Zadaniem samorządu jest ciągłe podnoszenie poziomu usług medycznych świadczonych mieszkańcom.

 • Poprawa dostępności do usług służby zdrowia i podniesienia jakości usług medycznych – lobbowanie rady powiatu
 • Profilaktyka schorzeń i chorób dziecięcych oraz cywilizacyjnych, takich jak skolioza, cukrzyca.
 • Utworzenie Domu Pomocy dla Osób Niepełnosprawnych, pomoc w aktywizacji zawodowej, a także łamaniu barier na każdej możliwej płaszczyźnie.
 • zorganizowanie dziennego ośrodka pobytu dla osób starszych.
 • Realny program rozwiązywania problemów alkoholowych, narkotykowych i przemocy w rodzinie.
 • Będziemy wspierali działania organizacji pozarządowych promujących zdrowy styl życia poprzez dotacje i pomoc w pozyskiwaniu środków zewnętrznych na ten cel. 

OŚWIATA I EDUKACJA
Rolą samorządu jest wspieranie Rodziców i współfinansowanie edukacji ich Dzieci – szczególnie uczniów najuboższych. Szkoła musi być miejscem bezpiecznym, przyjaznym i otwartym - zapewnić jak najlepsze wychowanie naszych Dzieci.

 • Zrównoważone finansowanie oświaty w mieście i na wsi
 • Stworzenie programu aktywizacji młodzieży wiejskiej – organizacja atrakcyjnych zajęć pozalekcyjnych w szkole i świetlicach wiejskich.
 • Stworzymy funkcjonalny system stypendialny dla dzieci i młodzieży zdolnej - za wybitne osiągnięcia w nauce i sporcie.
 • Będziemy prowadzili stałą analizę kosztów utrzymania placówek oświatowych i podejmowali działania je ograniczające (np. poprzez dalsze termomodernizacje).
 • Będziemy systematyczne remontować placówki oświatowe i doposażyć je.
 • Pozostawmy dyrektorom placówek oświatowych „wolną rękę” w prowadzeniu polityki kadrowej. 

BEZPIECZEŃSTWO
Bezpieczeństwo naszych Rodzin i Dzieci jest wartością nadrzędną – w domu, w szkole, na terenie miasta, gminy i powiatu. Samorząd musi współpracować z Mieszkańcami, Policją, szkołami i instytucjami.

 • Poprawa bezpieczeństwa w mieście i gminie – wprowadzenie lokalnych programów prewencyjnych, typu: „Reaguj. Powiadom. Nie toleruj!”, „Mój Dzielnicowy”, „Bezpieczna Gmina-Bezpieczny Mieszkaniec” - wspieranie i współpraca z Policją, Strażą Pożarną i innymi służbami.
 • Rozbudowa monitoringu w mieście.
 • Rozbudowa oświetlenia ulicznego, doświetlenie przejść dla pieszych
 • Rozpropagowanie programu „Mapa zagrożeń”.
 • Będziemy stanowczo reagowali na sprzedaż napojów alkoholowych nieletnim (pozbawienie koncesji na sprzedaż napojów alkoholowych).
 • Doposażymy jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych w sprzęt ratowniczo-gaśniczy.

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ
Wspieranie przedsiębiorczości, pomoc dla firm tworzących nowe miejsca pracy – realnym sposobem zmniejszenia bezrobocia. Pomogą w tym ulgi podatkowe, przygotowanie terenów do inwestycji oraz przyjazny Urząd.

 • Stwarzanie lepszych możliwości dla rozwoju i tworzenia miejsc pracy przez firmy komunalne i lokalnych przedsiębiorców na terenie Gminy.
 • Współpraca z gminami ościennymi w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi.
 • Działania w kierunku zwiększenia konkurencyjności Gminy pod względem inwestycyjnym.
 • Przeprowadzanie konsultacji społecznych przy podejmowaniu ważniejszych decyzji inwestycyjnych, również poprzez np. ankietę internetową.
 • Stworzenie programu lojalnościowego dla konsumentów, a wspierającego lokalnych przedsiębiorców – Gminna Karta Mieszkańca.
 • Wspieranie lokalnych firm, pomoc w pozyskiwaniu środków na rozwój i tworzenie nowych miejsc pracy.
 • Będziemy prowadzili stabilną politykę podatkową - w celu pozyskiwania „nowych inwestorów”. Dzięki ulgom podatkowym możemy pozyskać przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy.
 • Stworzenie systemu wymiany informacji i wykazu lokalnie działających firm celem wspierania lokalnej przedsiębiorczości.
 • Stworzenie Gminnego Centrum Informacyjnego promującego osoby chcące założyć własną działalność, organizującego szkolenia dla młodzieży na temat przedsiębiorczości, kursy i szkolenia umożliwiające zdobycie kwalifikacji, na jakie zapotrzebowanie mają lokalni przedsiębiorcy.
 • Zorganizujemy coroczne spotkania z przedsiębiorcami. Celem tych spotkań będzie przedstawienie planu inwestycyjnego na dany rok oraz zbieranie opinii i oczekiwań z ich strony.
 • Wprowadzimy procedury "szybkiej ścieżki legislacyjnej" w urzędzie dla inwestujących na terenie Gminy. 

POMOC SPOŁECZNA
Solidarność z potrzebującymi pomocy jest prawnym i moralnym obowiązkiem samorządu. Każdy potrzebujący wsparcia w trudnej sytuacji – musi je otrzymać

 • Przeciwdziałanie zagrożeniom i wykluczaniu społecznemu – wspieranie istniejących programów i szersze wykorzystanie środków unijnych.
 • Zadbamy o to, aby żadne dziecko nie było głodne w szkole.
 • Będziemy wspierali finansowo działalność charytatywną prowadzoną przez organizacje pozarządowe.
 • Zapewnimy wparcie organizacyjne i finansowe dla działających klubów wolontariatu.
 • Zlikwidujemy bariery architektoniczne w obiektach gminnych.
 • Będziemy wspierali działalność organizacji zrzeszających emerytów i rencistów.

ŁAD PRZESTRZENNY
Dobre drogi. Czysta woda w każdym domu. Ułatwienia dla budownictwa jednorodzinnego i wielorodzinnego. 

 • Uporządkowanie ładu przestrzennego w całej gminie poprzez stworzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w oparciu o konsultacje społeczne.
 • Reaktywacja rynku Szubińskiego, zadbanie o jego funkcjonalność i estetykę.
 • Zagospodarowanie ścieżki – alejki Kasztanowej przy Białej Strudze, stworzenie szlaku spacerowego, postawienie ławek i oświetlenia.
 • Rewitalizacja ruin zamku szubińskiego.
 • Rozbudowanie komórki do pozyskiwania funduszy zewnętrznych – szkolenia osób obecnie pracujących w tym dziale.
 • Maksymalizacja wykorzystania programów rządowych, np. Mieszkanie Plus.
 • Podejmiemy niezbędne działania w celu zabezpieczenia należytego stanu wody pitnej mieszkańcom.
 • Stworzymy „Program rozwiązywania problemów komunikacyjnych na lata”. Głównym założeniem programu będzie zaplanowanie budowy nieutwardzonych dróg gminnych, modernizacja istniejących. Finansowanie w oparciu o rządowe środki przeznaczone na ten cel.
 • Budowa chodników i ścieżek rowerowych.
 • Ustalimy korzystniejsze bonifikaty dla mieszkańców - przy zbywaniu mieszkań komunalnych.
 • Będziemy współpracowali z zarządcami dróg krajowych, wojewódzkich oraz powiatowych w celu poprawy bezpieczeństwa pieszych i kierowców. 

KULTURA
Więcej imprez dla mieszkańców, szczególnie w okresie od wiosny do jesieni. Pomoc i wspieranie inicjatyw mieszkańców, organizacji i lokalnych przedsiębiorców upowszechniających kulturę.

 • Opracowanie strategii rozwoju kultury gminy Szubin z uwzględnieniem zróżnicowanych potrzeb kulturalnych naszych mieszkańców.
 • Stworzenie Centrum Kultury – koordynacja działań obecnie funkcjonujących instytucji kultury, efektywny i efektowny rozwój kulturalny Gminy.
 • Wykorzystanie potencjału gminy dla rozwoju różnych form wypoczynku i rekreacji
 • Podjęcie działań integrujących społeczność całej Gminy.
 • Wieloaspektowy rozwój świetlic wiejskich – zwiększenie etatów, szkolenia dla pracowników świetlic, organizacja dodatkowych zajęć i kółek zainteresowań.
 • Wyrównanie szans rozwoju kultury na terenach wiejskich poprzez ułatwienie ich dostępności.
 • Opracowanie strategii stworzenia tożsamości kulturowej miasta i gminy Szubin poprzez organizację targów, jarmarków, promujących lokalnych twórców, lokalne smakołyki, lokalne tradycje, itd.
 • Tworzenie świetlic tematycznych.
 • Będziemy wspierali organizacje pozarządowe działające w dziedzinie kultury, szczególnie pozyskujące dotacje na działalność kulturalną.
 • Ustanowimy Nagrody Burmistrza Szubina - za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechnianie i rozwoju kultury.

SPORT I REKREACJA
Powrót do świetnych tradycji szubińskiego sportu przez właściwe wykorzystanie istniejących obiektów i ich modernizację oraz współpracę z Rodzicami, wspieranie klubów sportowych i organizacji.

 • Wyrównanie szans rozwoju sportu na terenach wiejskich poprzez ułatwienie ich dostępności.
 • Wsparcie i pomoc w rozwoju sportowców, którzy mają osiągnięcia w konkursach ogólnopolskich i światowych.
 • Partnerstwo publiczno-prywatne przy rozbudowie infrastruktury sportowej w Szubinie
 • Będziemy kontynuowali modernizację stadionu sportowego w mieście i modernizacje boisk sportowych na wsiach.
 • Wprowadzimy systematyczną naukę pływania dla dzieci w klasach szkół podstawowych. 

SAMORZĄDNOŚĆ
Samorząd to przede wszystkim Mieszkańcy - Ich potrzeby, problemy i oczekiwania są najważniejsze. Urzędy są po to, żeby sprawnie i bezproblemowo służyć Mieszkańcom.

 • Wprowadzenie budżetu obywatelskiego – każdy mieszkaniec miasta Szubina będzie miał wpływ na co Gmina Szubin będzie wydawać Jego pieniądze! Chcemy włączyć mieszkańców w proces zarządzania miastem poprzez dyskusję o ich potrzebach, priorytetach działań – mieszkańcy mogą poczuć się współodpowiedzialni za swoje miasto, nauczyć się współpracy ze sobą i władzami, zastanowić się nad wizją rozwoju swojego miasta.
 • Zapewnimy cykliczne spotkania z zarządami osiedli, sołtysami i radami sołeckimi.
 • Zaangażujemy sołtysów w pracę Rady Miejskiej. Wykorzystamy ich wiedzę poprzez głos doradczy.
 • Będziemy wspierali działania zmierzające do możliwie najdalej idącej jawności życia publicznego.
 • Zapewnimy skuteczną promocja miasta.

Kandydaci do Rady Miejskiej w Szubinie:

Okręg nr 1
(Miasto Szubin: Osiedle Bydgoskie, Osiedle Leśne, Osiedle Spółdzielcze, Osiedle Stare Miasto)

Lista nr 15 - KOMITET WYBORCZY SZUBIŃSKA INICJATYWA SAMORZĄDOWA

 1. REJMENT Maciej, lat 41, zam. Szubin
 2. LEWCZYŃSKA Dorota, lat 45, zam. Szubin
 3. CHUDEREWICZ Krzysztof Wojciech, lat 56, zam. Szubin
 4. KRUSZKA-KUBACKA Paulina Marietta, lat 36, zam. Szubin
 5. CEGIEŁKA Jakub, lat 40, zam. Szubin
 6. NIEWINCZANY-MAŁECKA Ewa, lat 40, zam. Szubin
 7. ICIAK Mirosław, lat 33, zam. Szubin
 8. DUDEK Małgorzata Krystyna, lat 38, zam. Szubin

Okręg nr 2 
Sołectwa: Brzózki, Godzimierz, Grzeczna Panna, Kołaczkowo, Kornelin, Łachowo, Małe Rudy, Nadkanale, Pińsko, Rynarzewo, Samoklęski Duże, Samoklęski Małe, Skórzewo, Stary Jarużyn, Szkocja, Szubin-Wieś, Tur, Wolwark, Zamość, Żurczyn

Lista nr 15 - KOMITET WYBORCZY SZUBIŃSKA INICJATYWA SAMORZĄDOWA

 1. BORYS-STACHOWIAK Wioletta Katarzyna, lat 45, zam. Samoklęski Duże
 2. RYNARZEWSKI Robert Krzysztof, lat 45, zam. Zamość
 3. WOŹNIAK Beata, lat 50, zam. Kołaczkowo
 4. OWCZARZAK Zbigniew Kazimierz, lat 53, zam. Rynarzewo
 5. CHRUŚCIŃSKI Krzysztof, lat 37, zam. Wolwark
 6. MRÓWCZYŃSKI Rafał Paweł, lat 46, zam. Nadkanale
 7. KWAŚNIEWSKI Andrzej, lat 64, zam. Samoklęski Małe
 8. ZIELIŃSKA Weronika, lat 63, zam. Łachowo
 9. KOZDĘBA Agnieszka Katarzyna, lat 38, zam. Grzeczna Panna
 10. WITKA Daria Maria, lat 28, zam. Tur

Okręg nr 3

Sołectwa: Chomętowo, Chraplewo, Ciężkowo, Dąbrówka Słupska, Gąbin, Kowalewo, Królikowo, Mąkoszyn, Retkowo, Słonawy, Słupy, Smolniki, Szaradowo, Wąsosz, Wrzosy, Zalesie, Żędowo.

Lista nr 15 - KOMITET WYBORCZY SZUBIŃSKA INICJATYWA SAMORZĄDOWA

 1. SOWA Henryk, lat 39, zam. Zalesie
 2. DANIELEWSKI Roman, lat 59, zam. Kowalewo
 3. BERKA Sławomir Jacek, lat 35, zam. Wąsosz
 4. KATAFIASZ Jadwiga, lat 61, zam. Królikowo
 5. KRZYWDZIŃSKI Józef, lat 44, zam. Gąbin
 6. SIKORSKA Jolanta Mieczysława, lat 66, zam. Słupy
 7. MICHALAK Karolina, lat 33, zam. Chraplewo

 

Szanowny Wyborco!
Głosując na ludzi wybierasz program od którego zależy dalszy rozwój naszego miasta i gminy. Wybierz słusznie, wybieraj zgodnie z własnym sumieniem. 

Z poważaniem: Wioletta BORYS-STACHOWIAK

publikacja Sfinansowany przez KW Szubińska Inicjatywa Samorządowa 

(KW Szubińska Inicjatywa Samorządowa)
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
© itvszubin.pl | Prawa zastrzeżone