Zamknij

poniedziałek, 16.04, godz. 11:00

Miejsko-Gminnym Ośrodek Pomocy Społecznej przy ul. Kcyńskiej 34 w Szubinie

W poniedziałek 16 kwietnia 2018 r. o godzinie 11:00 w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej przy ul. Kcyńskiej 34 w Szubinie odbędzie się XLII sesja Rady Miejskiej.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum. 
 2. Powołanie sekretarza obrad. 
 3. Przyjęcie wniosków radnych do porządku obrad. 
 4. Przyjęcie sprawozdania Burmistrza Szubina z działalności międzysesyjnej w okresie od 15 marca 2018 r. do 15 kwietnia 2018 r. 
 5. Zgłaszanie przez radnych wniosków i interpelacji. 
 6. Informacja Komisji Rewizyjnej dot. przeprowadzonej kontroli w sprawie realizacji interpelacji i wniosków radnych za 2017 rok. Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie miasta i gminy Szubin w 2017 roku. 
 7. Sprawozdanie z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szubinie za rok 2017. 
 8. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie dla Gminy Szubin za rok 2017. 
 9. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu wspierania rodziny dla gminy Szubin za rok 2017. 
 10. pobierz projekt (4698kB) pdf Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Bydgoskiego. 
 11. pobierz projekt (339kB) pdf Podjęcie uchwały w sprawie podziału gminy Szubin na stałe obwody głosowania. 
 12. pobierz projekt (62kB) pdf Podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji doraźnej. 
 13. pobierz projekt (100kB) pdf Podjęcie uchwały w sprawie nadania Medalu Honorowego Sędziwoja z Szubina (Pani Elżbiecie Szubertowskiej). 
 14. pobierz projekt (77kB) pdf Podjęcie uchwały w sprawie nadania Medalu Honorowego Sędziwoja z Szubina (Panu Janowi Kasprzakowi). 
 15. pobierz projekt (89kB) pdf Podjęcie uchwały w sprawie nadania Medalu Honorowego Sędziwoja z Szubina (Panu Janowi Monarcha). 
 16. pobierz projekt (1299kB) pdf Podjęcie uchwały w sprawie prowadzenia przez Urząd Miejski w Szubinie obsługi finansowo-księgowej i kadrowo-płacowej jednostek oświatowych i opiekuńczo-wychowawczych. 
 17. pobierz projekt (1385kB) pdf Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej, położonej w miejscowości Kowalewo, gmina Szubin. 
 18. pobierz projekt (222kB) pdf Podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie zadań bieżących z budżetu Gminy Szubin polegających na ochronie powietrza poprzez redukcję niskiej emisji zanieczyszczeń na terenie gminy Szubin. 
 19. pobierz projekt (642kB) pdf Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na współfinansowanie ograniczenia niskiej emisji zanieczyszczeń poprzez wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach i lokalach mieszkalnych przy udziale Gminy Szubin i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. 
 20. pobierz projekt (1471kB) pdf Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu części wsi: Zalesie i Szaradowo. 
 21. pobierz projekt (1468kB) pdf Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla zachodniej części wsi Wrzosy, gmina Szubin. 
 22. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Szubin. 
 23. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szubin na 2018 rok. 
 24. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski. 
 25. Wolne głosy. 
 26. Zakończenie XLII sesji Rady Miejskiej w Szubinie.
© itvszubin.pl | Prawa zastrzeżone