Zamknij

Dodatek węglowy. Gdzie w gminie Szubin złożyć wniosek?

19.56, 17.08.2022 UM Szubin Aktualizacja: 20.07, 19.08.2022
Skomentuj
REKLAMA

Z dniem 12.08.2022 r. weszła w życie ustawa o dodatku węglowym. Zgodnie z jej wytycznymi dodatek węglowy przysługuje gospodarstwu domowemu, którego głównym źródłem ogrzewania jest:

  • kocioł na paliwo stałe,
  • kominek,
  • koza,
  • ogrzewacz powietrza,
  • trzon kuchenny,
  • piecokuchnia,
  • kuchnia węglowa
  • piec kaflowy na paliwo stałe – zasilane węglem kamiennym, brykietem lub pelletem zawierającymi co najmniej 85% węgla kamiennego.

Dodatek węglowy będzie wynosił 3.000,00 zł i będzie przyznawany jednorazowo. Warunki uzyskania dodatku zostały określone w rozporządzeniu dostępnym na stronie Rządowego Centrum Legislacji. Warunkiem otrzymania dodatku będzie wpis lub zgłoszenie źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Wnioski o wypłatę dodatku będzie można składać do 30 listopada 2022 r. osobiście, pisemnie lub drogą elektroniczną (EPUAP) do Urzędu Miejskiego w Szubinie przy ul. Kcyńskiej 12.

Wnioski o dodatek węglowy są dostępne w Urzędzie Miejskim w Szubinie w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa (biuro nr 3,4 i 5) oraz na stronie internetowej http://bip.szubin.pl/?bip_id=21928&cid=961 .

Informacje w temacie można uzyskać pod numerem tel: 52-391-07-03, 52-391-07-83, 52-391-07-39, 52-391-07-04

 

Dodatek węglowy

12 sierpnia 2022 r. weszła w życie ustawa o dodatku węglowym. Ustawa wprowadza wsparcie finansowe dla gospodarstw domowych, w których głównym źródłem ogrzewania są urządzenia zasilane węglem kamiennym, brykietem lub peletem zawierającymi min. 85% węgla kamiennego. Dodatek jest przyznawany jednorazowo, w kwocie 3000 zł na jedno gospodarstwo domowe na wniosek złożony przez dowolnego członka gospodarstwa domowego.

Dodatek węglowy przysługuje gospodarstwu domowemu, w przypadku gdy są spełnione dwa warunki:

- głównym źródłem ogrzewania tego gospodarstwa jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem kamiennym, brykietem lub peletem zawierającymi co najmniej 85% węgla kamiennego

- źródło ogrzewania zostało wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438).

Dodatek węglowy powiązany jest z gospodarstwem domowym, dlatego w przypadku złożenia wniosku przez więcej niż jednego członka tego gospodarstwa zostanie on przyznawany temu z wnioskodawców, który złoży wniosek jako pierwszy. Na potrzeby składania wniosków o wypłatę dodatku węglowego przyjmuje się, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego.

Przez gospodarstwo domowe, o którym tu mowa, rozumie się:

1) osobę fizyczną samotnie zamieszkującą i gospodarującą (gospodarstwo domowe jednoosobowe) albo

2) osobę fizyczną oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

Dodatek węglowy nie przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, na potrzeby którego zostało zakupione paliwo stałe, po cenie i od przedsiębiorcy, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw (Dz. U. poz. 1477).

Z opublikowanego wzoru wniosku o wypłatę dodatku węglowego wynika, że wniosek można składać także w przypadku gdy ogrzewanie budynku realizowane jest przez lokalną sieć ciepłowniczą, obsługiwaną z kotła na paliwo stałe. W tym przypadku do wniosku należy jednak załączyć oświadczenie właściciela lub zarządcy budynku o takim sposobie ogrzewania budynku zgodnie ze zgłoszeniem lub wpisem do centralnej ewidencji emisyjności budynków. Przez lokalną sieć ciepłowniczą nie należy rozumieć miejskiej sieci ciepłowniczej.

I. Wymagane dokumenty:

- wniosek o wypłatę dodatku węglowego >> pobierz wniosek o dodatek węglowy (429kB) 

- w uzasadnionych przypadkach inne dokumenty/oświadczenia 

II. Opłaty:

Brak.

III. Termin załatwienia sprawy:

Dodatek węglowy przysługuje jednorazowo na wniosek złożony przez dowolnego członka gospodarstwa domowego.

Wniosek o wypłatę dodatku węglowego składa się w terminie do dnia 30 listopada 2022 r.

Wnioski o wypłatę dodatku węglowego złożone po dniu 30 listopada 2022 r. pozostawia się bez rozpoznania. 

Dodatek węglowy ma być wypłacany w terminie do miesiąca od dnia złożenia wniosku o jego wypłatę.

IV. Sposób załatwienia sprawy:

Wnioski będzie można składać:

- elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP – do 30 listopada 2022 r.

- tradycyjnie (papierowo) –do 30 listopada 2022 r. w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Szubinie - parter biuro nr 4 i 5.

Informacja pod nr telefonu:

- 523910704

- 523910739

- 523910783

- 523910703

Wniosek o wypłatę dodatku węglowego składa się w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej ten wniosek.

Przyznanie dodatku węglowego nie wymaga decyzji.

Wójt/Burmistrz/Prezydent przesyła wnioskodawcy informację o przyznaniu dodatku węglowego na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej. W przypadku, gdy wnioskodawca nie wskazał adresu poczty elektronicznej we wniosku ma możliwość odebrania informacji o przyznaniu dodatku węglowego bezpośrednio w Urzędzie Miejskim w Szubinie. Nieodebranie informacji nie wstrzymuje wypłaty dodatku węglowego.

V. Komórka odpowiedzialna

Urząd Miejski w Szubinie

Wydział Świadczeń Rodzinnych 

ul. Kcyńska 12

89-200 Szubin

Punkt przyjmowania  wniosków o wypłatę dodatku węglowego – parter, biuro nr 4-5 w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa.

VI. Tryb odwoławczy:

Przyznanie dodatku węglowego nie wymaga wydania decyzji. Decyzje organ wydaje przy odmowie przyznania dodatku węglowego, uchyleniu lub zmianie prawa do tego dodatku oraz przy rozstrzygnięciach w sprawie nienależnie pobranego dodatku węglowego.

Strona ma prawo wnieść odwołanie od decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy za pośrednictwem Burmistrza Szubina w terminie 14 dni od daty doręczenia.

VII. Podstawa prawna:

Ustawa z 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym - Dz.U. z 2022 r. poz. 1692 

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 16 sierpnia 2022 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku węglowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 1712).

VIII. Uwagi:

Ustawa o dodatku węglowym stanowi, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego. W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku węglowego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek ten przyznawany jest wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy.

Informacje przedstawione we wniosku o wypłatę dodatku węglowego będą składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Dzięki tej klauzuli organy będą miały uprawnienie do podjęcia odpowiednich czynności w przypadku próby wyłudzenia świadczenia.

(UM Szubin)
 

Co sądzisz na ten temat?

podoba mi się 0
nie podoba mi się 0
śmieszne 0
szokujące 0
przykre 0
wkurzające 0
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
komentarzeKomentarze
REKLAMA

komentarz (0)

Brak komentarza, Twój może być pierwszy.

Dodaj komentarz

0%