Zamknij

Czym jest mobbing w pracy

08.23, 13.09.2022 materiał partnera
pixabay

Mobbing w pracy to przypadki łączące się z nękaniem, upokarzaniem lub szykanowaniem pracowników przez innych pracowników lub przez przełożonych.  

Czym jest mobbing 

Może to obejmować takie działania, jak:  

- regularne krytykowanie pracy lub osoby pracownika;  

- wyśmiewanie się z pracownika;  

- robienie pracownikowi pracy, która jest poniżej jego kwalifikacji;  

- uniemożliwianie pracownikowi dostępu do informacji, które są niezbędne do wykonywania jego pracy;  

- wyznaczanie pracownikowi pracy w niehumanitarny lub niebezpiecznych warunkach; - zmuszanie pracownika do pracy ponad siły;  

- świadome ograniczanie dostępu pracownika do toalety lub innych udogodnień.  

Więcej można poczytać na http://busi-ness.com.pl  

Konsekwencje mobbingu 

Mobbing może mieć również bardziej osobiste konsekwencje, takie jak:  

- problemy ze snem;  

- problemy ze zdrowiem;  

- problemy związane z jedzeniem;  

- problemy rodzinne.  

Pracownicy, którzy doświadczają mobbingu w pracy, mogą czuć się bezradni, izolowani i bezsilni. Mobbing może mieć również negatywny wpływ na wydajność pracy i wyniki przedsiębiorstwa. Pracownicy, którzy doświadczają mobbingu, powinni zgłosić się do swojego przełożonego lub przedstawiciela ds. bezpieczeństwa pracy w celu uzyskania pomocy. Pracodawcy mogą również rozważyć wprowadzenie polityki mobbingu, która zakazuje takich działań w miejscu pracy. W przypadku poważnych przypadków mobbingu pracownicy mogą rozważyć pozwanie pracodawcy do sądu.  

Podsumowanie 

Podsumowując, mobbing w pracy to przypadki łączące się z nękaniem, upokarzaniem lub szykanowaniem pracowników przez innych pracowników lub przez przełożonych. Mobbing może mieć również osobiste konsekwencje, takie jak problemy ze snem, problemy ze zdrowiem i problemy rodzinne. Pracownicy, którzy doświadczają mobbingu, powinni zgłosić się do swojego przełożonego lub przedstawiciela ds. bezpieczeństwa pracy w celu uzyskania pomocy. Przestępstwo mobbingu jest określone w art. 94a Kodeksu pracy. Zgodnie z tym przepisem: 1. Kto w celu poniżenia lub wyeliminowania pracownika ze stosunku pracy, dopuszcza się wobec niego działań lub zachowań o charakterze mobbingu, podlega karze grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. 2. W razie popełnienia czynu, o którym mowa w ust. 1, sąd może orzec środek karny w postaci zakazu prowadzenia działalności gospodarczej lub wykonywania określonej profesji albo zawodu. 3. Przestępstwo mobbingu można popełnić przez osoby fizyczne i prawne. 4. Sprawca przestępstwa określonego w ust. 1, podlega także odpowiedzialności karnej z art. 228 kodeksu karnego. 5. Środek karny, o którym mowa w ust. 1, może być orzeczony w stosunku do osoby, która dopuściła się mobbingu wobec pracownika, jeżeli przestępstwo to stanowi przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego. 

(materiał partnera)
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
0%