Zamknij
REKLAMA

Informacja o uczniach w TV? Sprawdź, czy można jej udzielić

15:19, 21.06.2019 | Artykuł sponsorowany
Skomentuj

Telewizja publiczna zwróciła się do szkoły z prośbą o udzielenie informacji dotyczącej incydentu z udziałem uczniów. Zapytanie dotyczy szczegółowego przebiegu zdarzenia, informacji czy na uczniów skarżyły się inne osoby, czego dotyczyły skargi oraz czy sprawiali problemy wychowawcze. Telewizja dopytuje również czy szkoła podejmował próby łagodzenia sporu i na czym one polegały. W piśmie nie przywołuje się podstawy prawnej oraz celu zbierania danych. Bardzo proszę o udzielenie odpowiedzi, czy należy udostępniać takie dane na żądanie telewizji a jeśli tak to w jakim zakresie i na jakiej podstawie.

Pamiętajmy o ochronie prywatności uczniów

W przedstawionym przypadku będą miały zastosowanie regulacje ustawy o dostępie do informacji publicznej, ewentualnie Prawo prasowe, z uwagi na treść art. 7 ust. 2 pkt 1 tego aktu, zgodnie z którym prasa oznacza publikacje periodyczne, które nie tworzą zamkniętej, jednorodnej całości, ukazujące się nie rzadziej niż raz do roku, opatrzone stałym tytułem albo nazwą, numerem bieżącym i datą, a w szczególności: dzienniki i czasopisma, serwisy agencyjne, stałe przekazy teleksowe, biuletyny, programy radiowe i telewizyjne oraz kroniki filmowe; prasą są także wszelkie istniejące i powstające w wyniku postępu technicznego środki masowego przekazywania, w tym także rozgłośnie oraz tele- i radiowęzły zakładowe, upowszechniające publikacje periodyczne za pomocą druku, wizji, fonii lub innej techniki rozpowszechniania; prasa obejmuje również zespoły ludzi i poszczególne osoby zajmujące się działalnością dziennikarską.

W przypadku szkół prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego oraz szkół dotowanych z budżetów samorządowych, zastosowanie mają przepisy ustawy o dostępie do informacji publicznej. Telewizja ma zatem prawo do pozyskiwania informacji na podstawie tej ustawy, natomiast zgodnie z jej art. 5 ust. 2 prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy. Ograniczenie to nie dotyczy informacji o osobach pełniących funkcje publiczne, mających związek z pełnieniem tych funkcji, w tym o warunkach powierzenia i wykonywania funkcji, oraz przypadku, gdy osoba fizyczna lub przedsiębiorca rezygnują z przysługującego im prawa.

Należy zatem odmówić udzielenia informacji publicznej w takim zakresie, aby nie naruszyć prywatności uczniów biorących udział w bójce. Można natomiast udzielić ogólnej informacji o tym, w jaki sposób szkoła łagodzi konflikty między uczniami i w tym zakresie powołać odpowiednie zapisy statutowe, jeżeli wynika z nich procedura, która miała zastosowanie w opisanej sytuacji. Nie jest natomiast dopuszczalne udzielanie informacji o personaliach uczniów, co wyklucza też możliwość poinformowania o tym, czy na konkretnych uczniów były inne skargi.

Należy ustalić podstawę prawną żądania

Warto natomiast w tej sprawie ustalić, na jakiej podstawie telewizja chce pozyskać informacje, o które się zwraca. Powołanie podstawy prawnej pozwoliłoby wyraźniej zidentyfikować uprawnienia redakcji. 

Obowiązek udzielenia informacji telewizji wynika również z art. 4 Prawa prasowego, zgodnie z którym przedsiębiorcy i podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych oraz niedziałające w celu osiągnięcia zysku są obowiązane do udzielenia prasie informacji o swojej działalności, o ile na podstawie odrębnych przepisów informacja nie jest objęta tajemnicą lub nie narusza prawa do prywatności. Ten przepis obejmuje podmioty, których nie dotyczy ustawa o dostępie do informacji publicznej, ale warto zauważyć, że również ta regulacja chroni prywatność ucznia i w tym zakresie informacji nie powinny zostać udzielone. 

Jak wcześniej wspomniano, ochrona prywatności nie wyklucza w przypadku opisanym w pytaniu udzielenie informacji o tym, w jaki sposób szkoła radzi sobie z podobnymi konfliktowymi sytuacjami. Przekazanie opisu zdarzenia również jest wskazane, o ile zostanie ono opisane tak, aby personaliów uczniów nie ujawnić. 

Dyrektor szkoły ma obowiązek udzielania dziennikarzom informacji o działalności szkoły o ile informacja nie jest objęta tajemnicą ustawowo chronioną lub nie narusza prawa do prywatności.

Więcej porad ekspertów dotyczących ochrony danych osobowych w oświacie znajdziesz na stronie https://www.poradyodo.pl/oswiata-20.

Podstawa prawna

  • Ustawa z 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe (tekst jedn.:. Dz.U. z 2018 r., poz. 1914),
  • Ustawa z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r., poz. 1330 ze zm.).

Michał Łyszczarz
ekspert Portalu PoradyODO.pl

(Artykuł sponsorowany )
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
komentarzeKomentarze

komentarz (0)

Brak komentarza, Twój może być pierwszy.

Dodaj komentarz

© itvszubin.pl | Prawa zastrzeżone